کد خبر: 9158
رئیس و کارشناس ارشد درآمد

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل پرست

 

سوابق تحصیلی: فوق دیپلم تامین اجتماعی

 

سوابق اجرائی: کارشناس درآمد

مسئول مطالبات

کارشناس ارشد درآمد

مسئول بازرسی

مسئول درآمد

رئیس و کارشناس ارشد درآمد استان